Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
gospodarka
Powitanie
Witamy na stronie internetowej Gminy Osiekżyczenia 2017
Darmowa, objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy informuje mieszkańców Gminy Osiek, którzy złożyli deklaracje śmieciowe, że w dniach 28-29 kwietnia 2017 r., na terenie naszej gminy odbędzie się bezpłatna, objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. starych łóżek, wersalek, szaf, mebli, biurek, krzeseł, urządzeń RTV i AGD tj. telewizory, komputery, drukarki, lodówki, zamrażalki, pralki, odkurzacze oraz zużytych opon samochodowych w ilości czterech sztuk od mieszkańca, baterii i akumulatorów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie wywozu do PGK Sp. z o.o. do dnia 26 kwietnia 2017 r., telefonicznie w godzinach 8:00/15:00 pod numer 56 498 20 21 lub osobiście w siedzibie firmy: Brodnica, ul. Gajdy 13.
PALĄCY PROBLEM
Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!

Argumenty przeciwko:

1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.

3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.

4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.

5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.
Nieodebrane odpady z kosza lub worki - dzwoń !
Informujemy mieszkańców Gminy Osiek, że w razie nieodebrania odpadów komunalnych z winy pracowników PGK Brodnica w wyznaczonym harmonogramem terminie na dane półrocze prosimy bez zbędnej zwłoki informować o zaistniałym fakcie kierownika Adama Muzalewskiego, który dyżuruje w dni robocze od 8:00 do 13:00 lub dział obsługi interesantów pod numerem telefonu 56 498 20 21. Szybkie zgłaszanie ww. sytuacji wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług.
Apel do hodowców drobiu
W związku z wystąpieniem na terenie Polski bardzo niebezpiecznej grypy ptaków informujemy, że wirus NIE JEST GROŹNY DLA CZŁOWIEKA, ale w hodowli może powodować ogromne straty, które będą odczuwalne nie tylko dla hodowców ale również dla konsumentów.

Wirus cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

- trzymanie ptaków w zamknięciu,
- rejestracji swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.

W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa apelujemy do mieszkańców o nie dokarmianie dzikiego ptactwa!

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy - telefon 56 493 46 03.

Powiatowy Lekarz Weterynarii - prośba o pomoc w czynnościach mobilizujących hodowców drobiu

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Osiek w roku 2017.
Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu
w Gminie Osiek w roku 2017.


Cel konkursu: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Osiek.
Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:
- organizacji i uczestnictwa w zajęciach o charakterze sportowym oraz uczestnictwa w zawodach sportowych w celu upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
- zakupu sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania’
- zabezpieczenie kadry szkoleniowej.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 110/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 18 stycznia 2017
XVIII Sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Osiek informuje, że w dniu 4 listopada 2016 roku tj. piątek o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Gminy Osiek odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
a) stwierdzenie kworum;
b) przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały ma terenie Gminy Osiek.
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek oraz uchwalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków w roku 2017.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek.
12. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A.
13. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
14. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2016
ŚWIĘTO GMINY OSIEK
Zdjęcia z uroczystości