Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Osiek w roku 2017.
Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu
w Gminie Osiek w roku 2017.


Cel konkursu: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Osiek.
Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:
- organizacji i uczestnictwa w zajęciach o charakterze sportowym oraz uczestnictwa w zawodach sportowych w celu upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
- zakupu sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania’
- zabezpieczenie kadry szkoleniowej.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 110/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 18 stycznia 2017
XVIII Sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Osiek informuje, że w dniu 4 listopada 2016 roku tj. piątek o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Gminy Osiek odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
a) stwierdzenie kworum;
b) przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały ma terenie Gminy Osiek.
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek oraz uchwalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków w roku 2017.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek.
12. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A.
13. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
14. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2016
ŚWIĘTO GMINY OSIEK
Zdjęcia z uroczystości

500+
Zaproszenie na treningi piłkarskie
Klub Sportowy Legia Osiek zaprasza najmłodszych sympatyków sportu na treningi piłkarskie w formie gier i zabaw ruchowych. Klasy I i II szkół podstawowych w każdy wtorek o 16:00 oraz klasy III i IV szkół podstawowych w każdą środę o 16:00 na Orliku i hali w Osieku. Zajęcia prowadzone są przez trenerów i instruktorów piłki nożnej. Treningi są bezpłatne, a klub co kilka tygodni organizuje turnieje z medalami i pamiątkowymi nagrodami.


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

STANOWISKO PRACY: Specjalista pracy z rodziną

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w pliku OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja o wyniku naboru
Upowszechnianie sportu w Gminie Osiek w roku 2016
Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Osiek w roku 2016.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się ,,Regulaminie otwartego konkursu ofert" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Nr 56/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Informacja ENERGA
Zakład Energetyczny informuje, że w związku z włączeniem do sieci transformatora w miejscowości Osiek dnia 22 XII 2015 w godzinach 8.00-15.00 nastąpi spadek napięcia na sieci. W związku z tymi pracami prosi się o ograniczenie poboru prądu.