Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Nieodebrane odpady z kosza lub worki - dzwoń !
Informujemy mieszkańców Gminy Osiek, że w razie nieodebrania odpadów komunalnych z winy pracowników PGK Brodnica w wyznaczonym harmonogramem terminie na dane półrocze prosimy bez zbędnej zwłoki informować o zaistniałym fakcie kierownika Adama Muzalewskiego, który dyżuruje w dni robocze od 8:00 do 13:00 lub dział obsługi interesantów pod numerem telefonu 56 498 20 21. Szybkie zgłaszanie ww. sytuacji wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług.
Apel do hodowców drobiu
W związku z wystąpieniem na terenie Polski bardzo niebezpiecznej grypy ptaków informujemy, że wirus NIE JEST GROŹNY DLA CZŁOWIEKA, ale w hodowli może powodować ogromne straty, które będą odczuwalne nie tylko dla hodowców ale również dla konsumentów.

Wirus cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

- trzymanie ptaków w zamknięciu,
- rejestracji swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy.

Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.

W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa apelujemy do mieszkańców o nie dokarmianie dzikiego ptactwa!

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy - telefon 56 493 46 03.

Powiatowy Lekarz Weterynarii - prośba o pomoc w czynnościach mobilizujących hodowców drobiu

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Osiek w roku 2017.
Wójt Gminy Osiek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu
w Gminie Osiek w roku 2017.


Cel konkursu: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Osiek.
Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:
- organizacji i uczestnictwa w zajęciach o charakterze sportowym oraz uczestnictwa w zawodach sportowych w celu upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
- zakupu sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania’
- zabezpieczenie kadry szkoleniowej.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały określone w Zarządzeniu nr 110/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 18 stycznia 2017
XVIII Sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Osiek informuje, że w dniu 4 listopada 2016 roku tj. piątek o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Gminy Osiek odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
a) stwierdzenie kworum;
b) przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały ma terenie Gminy Osiek.
7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek oraz uchwalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków w roku 2017.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek.
12. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A.
13. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
14. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Osiek.
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2016
ŚWIĘTO GMINY OSIEK
Zdjęcia z uroczystości

500+
Zaproszenie na treningi piłkarskie
Klub Sportowy Legia Osiek zaprasza najmłodszych sympatyków sportu na treningi piłkarskie w formie gier i zabaw ruchowych. Klasy I i II szkół podstawowych w każdy wtorek o 16:00 oraz klasy III i IV szkół podstawowych w każdą środę o 16:00 na Orliku i hali w Osieku. Zajęcia prowadzone są przez trenerów i instruktorów piłki nożnej. Treningi są bezpłatne, a klub co kilka tygodni organizuje turnieje z medalami i pamiątkowymi nagrodami.


SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

STANOWISKO PRACY: Specjalista pracy z rodziną

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w pliku OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja o wyniku naboru