Nawigacja
Strona główna
Aktualności
Informacje
Przetargi
Podatki
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
Gospodarka odpadami w gminie Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Szkoły w Gminie
Z ŻYCIA SENIORÓW

Informator Gminny
Piszą o nas
Ważne telefony
Galeria zdjęć
Szukaj
Rejestr Działalności Regulowanej
mapa
lgd
Informacje
INFORMACJE O GMINIE OSIEK


Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Osiek jest jedną z dziesięciu gmin powiatu brodnickiego, leżącego w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich.
Powiat Brodnicki

Osiek jest gminą podzieloną na 17 sołectw. Są to: Dębowo, Jeziorki, Kolonia Osiek, Kretki Duże, Kretki Małe, Kujawa, Łapinóż, Obórki, Osiek, Strzygi, Sumin, Sumówko, Szynkowizna, Tadajewo, Tomaszewo, Warpalice i Wrzeszewo. Powierzchnia gminy wynosi 75,12 km2, co sytuuje ją na przedostatnim miejscu pod tym względem w powiecie. Od północy i wschodu gmina Osiek sąsiaduje z trzema gminami powiatu brodnickiego - Brodnicą, Bartniczką i Świedziebnią, a od południa i zachodu graniczą z nią dwie gminy powiatu rypińskiego - Rypin i Wąpielsk.
Położenie gminy stanowi jej duży atut, bowiem znajduje się ona na ważnym w województwie kujawsko-pomorskim szlaku komunikacyjnym, pomiędzy Brodnicą a Rypinem, którego główną arterię stanowi droga wojewódzka nr 560. O istotnej roli, jaką odgrywa ta trasa w regionalnym i ponadregionalnym systemie transportowym świadczy wzmożony ruch na drodze, przekraczający średnie wartości SDR dla dróg wojewódzkich w Polsce.

Obecnie gminę Osiek zamieszkuje nieco ponad 4 tysiące mieszkańców, czyli około 5,4% populacji powiatu brodnickiego. Pod tym względem gmina zajmuje 8 miejsce w powiecie. Największymi miejscowościami są: wieś gminna Osiek i wieś Strzygi. Mieszka w nich odpowiednio 992 i 493 mieszkańców, co stanowi ponad 35% ludności całej gminy. Zagęszczenie ludności wynosi 54 osoby na km2.Środowisko przyrodnicze

Położenie geograficzne i rzeźba terenu Według podziału geograficznego kraju, gmina położona jest na obszarze Pojezierza Dobrzyńskiego, zaś jej północno-zachodni kraniec wchodzi w skład Doliny Drwęcy. Rzeźba terenu gminy Osiek została ukształtowana podczas wycofywania się lądolodu zlodowacenia bałtyckiego. Powstała w tych warunkach wysoczyzna morenowa obejmuje większą część obszaru gminy i wznosi się przeważnie na wysokość około 120 m n.p.m. W zachodniej części gminy wysoczyzna ta jest podzielona ułożoną południkowo doliną rzeki Rypienicy. Zbocza doliny są miejscami dosyć strome, a teren w dolinie jest znacznie obniżony w stosunku do przyległych ziem. Obniżenie gruntu w stosunku do obszaru wysoczyzny po wschodniej stronie doliny wynosi mniej więcej 40 metrów. Ziemie na zachód od doliny leżą na nieco niższej wysokości - około 105 m n.p.m., dlatego różnica wysokości terenów wynosi tu około 25 metrów. Poza charakterystycznymi formami polodowcowej rzeźby terenu, takimi jak wzgórza morenowe czy ozy, krajobraz gminy urozmaicają zagłębia wytopiskowe i doliny polodowcowe, w których często występują oczka wodne lub mokradła.

Gmina Osiek


Gleby i lesistość Pokrywa glebowa gminy składa się w głównej mierze z gleb brunatnych i bielicowych. W okolicach doliny Rypienicy występują również gleby torfowe. W przeważającej większości gleby w gminie zaliczają się do III i IV klasy bonitacyjnej. Obejmują one ponad 90% wszystkich gruntów ornych w gminie. Jeżeli chodzi o przydatność rolniczą tych gleb, to mniej więcej 50% należy do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Po około 15% stanowią kompleksy: przenny dobry, żytni dobry i zbożowo-pastewny mocny. Urodzajność gleby w znacznym stopniu warunkuje typowo rolniczy charakter gminy, który przejawia się przede wszystkim w strukturze gruntów. Prawie 83% jej powierzchni - 62km2 - zajmują użytki rolne, a tylko nieco ponad 8% - 6,2km2 - zajmują tereny leśne. W całym powiecie, dla którego lesistość wynosi 21,3%, tylko dwie gminy: Bobrowo i gmina miejska Brodnica, mają równie niski odsetek gruntów leśnych. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego grunty leśne zajmują 23,2%. Mała ilość lasów na terenie gminy nie oznacza, że są one ubogie w szatę roślinną. W lesie na terenie sołectwa Osiek znajduje się na przykład pomnikowy dąb, o wysokości 20 metrów i obwodzie 540 centrymetrów. Nie oznacza to również, że lasy nie odgrywają ważnej roli w lokalnym ekosystemie. Przeciwnie, ich znikoma ilość sprawia, że są one tym bardziej niezbęne. Stanowią one przede wszystkim system wodochronny i dają schronienie okolicznej zwierzynie. W gmnie możemy spotkać takie gatunki zwierząt, jak: jeleń, sarna, czy dzik, a z drobnej zwierzyny: zająca, lisa, tchórza, kunę, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki i gęsi. Występują tu również borsuki, żurawie, czaple siwe, łabędzie, głowienki wodne, jarząbki i gołębie grzywacze.

Hydrografia Pod względem hydrograficznym prawie cały obszar gminy znajduje się w zlewni Rypienicy. Jedynie najbardziej wysunięte na wschód tereny należą do zlewni Brynicy. Obie rzeki są dopływami Drwęcy. Rypienica, największy dopływ Drwęcy na terenie pojezierza Dobrzyńskiego, ma długość 34,4km i stanowi główną oś sieci wodnej w gminie. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 328km2. Zasilana jest głównie przez wody podziemne, ale również przez liczne małe dopływy, które urozmaicają gminną sieć hydrograficzną. Niestety jakość wód Rypienicy nie jest najlepsza. Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 2000 roku wykazały IV klasę czystości na całej długości rzeki. W porównaniu z badaniami z roku 2000 nieznacznemu polepszeniu uległ poziom stężenia fosforanów i związków azotowych. Wzrosły jednak wartości wskaźników tlenowych i ilość bakterii z grupy koli. Na terenie gminy znajduje się jezioro Warpalice o powierzchni 7,1 ha, oraz część linii brzegowej znacznie większego - 44,4 ha - jeziora Kiełpińskiego. Głębokość maksymalna pierwszego zbiornika wynosi 5,3 metra, jego długość 440 metrów, a szerokość 240 metrów. Jest to płytkie jezioro, zarastające roślinnością wodną. Jezioro Kiełpińskie, zaliczane do III klasy czystości, położone jest na granicy z gminą Wąpielsk. Jego głębokość maksymalna wynosi 10 metrów, długość 1650 metrów, a szerokość 330 metry. Długość linii brzegowej wynosi 5,15km. Jezioro jest zarybione i wykorzystywane do połowu ryb przez rybaków-amatorów. Mimo braku infrastruktury, w okresie letnim jest ono użytkowane jako kąpielisko. Wody gruntowe na terenie gminy położone są na dwóch poziomach wodonośnych. Z pierwszego poziomu czwartorzędowego, połączonego na głębokości około 10 metrów, korzystają głównie użytkownicy przydomowych studni w gospodarstwach niepodłączonych do sieci wodociągowej. Drugi poziom, związany z warstwą piasków średnio- i drobno - ziarnistych, zaopatruje w wodę gminne ującia wodociągowe.

Jakość powietrza Zgodnie z roczną oceną przeprowadzoną przez WIOŚ w Bydgoszczy w 2007 roku, jakość powietrza w powiecie brodnickim w 2006 roku sklasyfikowana została w klasie B pod względem ochrony zdrowia i w klasie A pod względem ochrony roślin. Jest to wynnik nieco gorszy niż w latach poprzednich, gdy obydwa kryteria zostały ocenione na klasę A. Przyczyną tej zmiany jest większy poziom zanieczyszczenia powietrza powiatu benzenem. Generalnie jednak stan czystości powietrza w powiecie brodnickim, w tym w gminie Osiek, należy uznać za dobry.

Podstawowe cechy klimatu Lokalny klimat posiada cechy typowo przejściowe między klimatem morskim, a kontynetalnym. Znajduje to odzwierciedlenie w zmiennych i zróżnicowanych układach pogodowych w regionie. Osiek położony jest na granicy mazurskiej dzielnicy klimatycznej i dzielnicy wielkich dolin. Długość okresu wegetacyjnego wynosi tu średnio 205 dni w roku. Poziom opadów jest dość niski, około 560 mm rocznie, co wywiera negatywny wpływ na warunki rolnicze. Na terenie gminy najczęściej wieją wiatry zachodnie o stosunkowo słabej mocy.

Gmina Osiek


Uwarunkowania ochrony środowiska Gmina Osiek nie jest zbyt zasobna w tereny o wyjątkowym znaczeniu przyrodniczym. Na jej terenie znajduje się jednak fragment rezerwatu przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu. Istnieją również pozostałości parku podworskiego, kilka użytków ekologicznych oraz pomnik przyrody. Rezerwat "Rzeka Drwęca" został‚ utworzony w 1961 roku. Obejmuje on Drwęcę na całej jej długości oraz część jej dopływów. Jego powierzchnia całkowita wynosi 543,5 ha. Jest to najdłuższy rezerwach ichtiologiczny w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim ochrona środowiska wodnego wraz z zamieszkującymi je gatunkami ryb, zwłaszcza: pstrąga, łososia szlachetnego, troci, centry czy minoga rzecznego. Rezerwatem objęty jest dolny bieg Rypienicy wraz z pięciometrowym pasem przybrzeżnym po obu jej stronach. Całkowita powierzchnia rezerwatu na terenie gminy wynosi 23,3 ha. Znacznie większy teren, obejmujący nieco ponad 20% obszaru gminy - 1710ha - zajmuje obszar chronionego krajobrazu "Obszar doliny Drwęcy", rozciągający się od wsi Strzygi na południu, poprzez otoczenie doliny Rypienicy, aż po dolinę Drwęcy na północy gminy. Obszar został stworzony w 1882 roku. W jego skład wchodzą wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny powiązane przestrzennie z okolicznymi parkami krajobrazowymi. Na terenie wsi Osiek znajdują się pozostałości parku podworskiego z drugiej połowy XIX wieku. Zajmują one powierzchnię około 0,6 ha. Jest to jedyny tego typu obiekt w gminie, który przetwał do naszych czasów. Niestety jest mocno zdewastowany - stracił swój pierwotny kształt, a jego drzewostan jest mocno zaniedbany. W północno-zachodniej części gminy znajdują się trzy użytki ekologiczne uznane rozporządzeniem wojewody toruńskiego w 1996 roku. Są to bagna o łącznej powierzchni 1,57 ha. Jedynym pomnikiem przyrody, jakim może pochwalić się gmina, jest wspomiany już dąb o wysokości 20 metrów i obwodzie 540 metrów, rosnący nieopodal wsi Osiek. W 2005 roku gmina Osiek została włączona w obszar "Zielonych Płuc Polski", czyli terenów obejmujących północno-wschodnie ziemie Polski (w sumie około 20% powierzchni kraju), odznaczające się znaczącymi walorami przyrodniczymi, na których opracowuje się, promuje i wdraąa strategię ekorozwoju.